Co to jest szkoda całkowita w OC i AC? Czy istnieje legalna definicja szkody całkowitej?

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC, czym się różni?

Szkoda całkowita OC. Definicja szkody całkowitej.

Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie definiują tego czym jest szkoda całkowita i szkoda częściowa. Pojęcia te wywodzą się z praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, dokonujących likwidacji szkód, zarówno w oparciu o obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie autocasco ( AC).

szkoda całkowita OC AC

Szkoda całkowita to rodzaj szkody, gdzie przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub też z uwagi na nadmierne koszta ekonomicznie nieuzasadnione. Szkodą częściową jest natomiast możliwość przywrócenia, poprzez naprawę pojazdu, do stanu przed wypadkowego, bez poniesienia nadmiernych i ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 lutego 1992 roku / sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32 Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Natomiast szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) wskazał również, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 k.c.

Ze szkodą całkowitą mamy więc do czynienia jedynie wtedy gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają 100% jego wartości w dniu wypadku!

Podstawą prawną usunięcia szkody jest przepis art. 363 k.c. gdzie zasadniczo naprawienie zaistniałej szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże w sytuacji gdy przywrócenie do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo też pociąga za sobą nadmierne koszty – wtedy roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W przypadku szkody całkowitej rekompensowanej z OC, ubezpieczyciele przyjmują jej naprawę stosując tzw. metodę dyferencyjną czyli obliczenie różnicy pojazdem nieuszkodzonym, a wartością wraku. Otrzymana kwota stanowi wysokość odszkodowania. Poza tym pozostałości wraku pojazdu należą do poszkodowanego i może on w sposób swobodny nim dysponować.

Chcemy wskazać, że w praktyce pojawia się jednak wiele trudności i problemów w toku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Ograniczać się one mogą do stosowania kilku niekorzystnych dla poszkodowanych działań, mających na celu pomniejszenie wartości odszkodowania i nie mających żadnego logicznego uzasadnienia.

Odmowa wypłaty pełnego kosztu naprawy jest działaniem polegającym na odmowie wypłaty kosztów w sytuacji gdy nie przekraczają one wartości pojazdu według stanu sprzed wypadku. Ubezpieczyciel stosując tę metodę dokonuje wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na 70% – 80% sprzed zaistniałej szkody przyjmując, że ustalona wartość pojazdu jest kwotą szacunkową i może ona ulec zwiększeniu, wobec czego szacunkowe koszty naprawy znacząco wzrosną powodując, że naprawa będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Likwidacja szkody następuje tak jak w przypadku szkody całkowitej tj: wypłacenie różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku a przyjętą wartością wraku.

Trzeba mieć świadomość tego, że takie działanie jest sprzeczne z interpretacją art. 363 k.c. przyjętą przez Sąd Najwyższy i Sądy Powszechne, które wskazują na nadmierne koszty naprawy jedynie w wypadku przekroczenia 100% wartości pojazdu sprzed zdarzenia.

Zaniżenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym to działanie polegające na przyjęciu niższej wartości pojazdu niż ma to miejsce w rzeczywistości. Stosując taką metodę, ubezpieczyciel ustalając wysokość świadczenia przysługującego poszkodowanemu metodą dyferencyjną dokonuje wypłaty zaniżonego odszkodowania. Poszkodowany może bronić się przed taką praktyką kwestionując wycenę przyjętą przez ubezpieczyciela, a także zasady dokonania tej wyceny.

Szkoda całkowita AC

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polega ono na wykupie ochrony ubezpieczeniowej od utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdów. Przystępując do tego rodzaju ubezpieczenia klient zawiera umowę z zakładem ubezpieczeń i jednocześnie akceptuje treści wzorca ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), określających zasady ubezpieczenia oraz wyceny zaistniałej szkody.

W tym przypadku najczęściej próg opłacalności naprawy pojazdu, a więc uznania go za szkodę całkowitą wynosi 70%. Przy przekroczeniu tej wartości procentowej Ubezpieczyciel stosując metodę dyferencyjną dokonuje wypłaty odszkodowania.

Przy ubezpieczeniu AC również istnieje możliwość kwestionowania przez poszkodowanego dokonanej wyceny uszkodzonego pojazdu jak również oszacowania kosztów naprawy. Można sporządzić własną wycenę, a gdy okaże się ona inna niż ta przyjęta przez Ubezpieczyciela, koszt jej sporządzenia podlegać będzie refundacji na podstawie art. 471 k.c.

Podsumowując należy wskazać, że w większości wypadków komunikacyjnych ubezpieczyciele starają się w jak najmniej korzystny sposób zrekompensować zaistniałą szkodę. Stosują wygodną dla siebie wycenę szkody poprzez zaniżenie wartości przed wypadkowej pojazdu, zawyżenie kosztorysu naprawy bądź też zawyżenia wartości pozostałości pojazdu, w celu korzystnego określenia dla siebie metody dyferencyjnej rekompensaty szkody. Należy pamiętać, że takie działania ubezpieczycieli wpływają na wysokość sumy odszkodowania należnego dla poszkodowanego i w oczywisty sposób naruszą jego słuszne interesy prawne.

Każdą nieprawidłowość w działaniu towarzystwa ubezpieczeń, w tym np. zaniżenie odszkodowania, możemy zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej na temat skargi znajdziecie Państwo poniżej:

Warto więc skorzystać w powyżej wskazanych przypadkach z pomocy nasze kancelarii, aby móc uzyskać dla siebie należne i w pełnej wysokości odszkodowanie.

 

Tagi: Co to jest szkoda całkowita, szkoda całkowita pzu, szkoda całkowita oc, definicja szkody całkowitej, szkoda częściowa a szkoda całkowita, kosztorys naprawy pojazdu, szkoda całkowita odwołanie