Odszkodowanie dla pasażera wypadku

Uczestniczyłem w wypadku jako pasażer samochodu. Od kogo mogę dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Czy należy mi się zadośćuczynienie?

Pasażer to osoba, która podróżuje z kierowcą pojazdu i nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie tym pojazdem. Pasażerem jest także autostopowicz. Jeżeli kierowca, który zaproponuje mu grzecznościowy przewóz spowoduje wypadek, a on sam dozna w wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała, to również może ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, posiadacza pojazdu, którym podróżował. Jeszcze do niedawna, towarzystwa ubezpieczeń kwestionowały możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku, który był osobą nam bliską, a my razem z nim wspólnie podróżowaliśmy jako pasażer. Niemniej jednak Sąd Najwyższy wyjaśnił tą kwestię dając pasażerom, bez względu na stopień pokrewieństwa możliwość dochodzenia swoich praw, w tym do należnego odszkodowania, nawet w sytuacji kiedy jesteśmy współwłaścicielem pojazdu. Taka sama reguła zachodzi w sytuacji, kiedy pasażer zginie w wypadku. Jego bliscy również mogą dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy, mimo tego, że sprawcą może być osoba im bliska.

odszkodowanie dla pasażera wypadku

Pomimo, iż jest to zagadnienie ogólnie znane, pisząc ten artykuł i chcąc wyczerpać całość tematu, warto zaznaczyć, że osoba w postaci pasażera może zawsze dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia od sprawcy zdarzenia bez względu na to czy sprawcą był kierujący pojazdem, którym on sam podróżował, czy był nim inny uczestnik ruchu drogowego.

Jednym z istotniejszych zagadnień dla powstania odpowiedzialności z tytuły wypadku komunikacyjnego ma to czy dokonany przewóz był odpłatny czy też nie.

Polskie prawo cywilne przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego. Będzie to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub odpowiedzialność na zasadzie winy.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie winy jest formą odpowiedzialności, w której sprawca zdarzenia odpowiada za działanie sprzeczne z prawem. Odpowiedzialności tej nie można w żaden sposób wyłączyć. Jest ona, co ważne, przypisana w stosunku do podjętego działania. Z tym rodzajem odpowiedzialności można mieć do czynienia w przypadkach gdy kierowca przewożący pasażera, celowo i w sposób świadomy narusza normy prawne np. poprzez wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia oraz świadomie nie przestrzega przepisów ruchu drogowego.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie ryzyka nie jest uzależniona od określonego działania sprawcy sprzecznego z prawem. Istotą tego rodzaju odpowiedzialności jest zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie pasażera szkodę w postaci uszkodzenia ciała, potłuczenia bądź innych obrażeń związanych ze zdarzeniem szkodowym. Istotne jest to, że kierowca odpowiada tutaj za sam fakt prowadzenia pojazdu, przez co ponosi ryzyko odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje swojego działania.

Powyżej wskazane zasady odpowiedzialności są istotne z punktu widzenia podstawy dochodzonego odszkodowania przysługującego pasażerowi.

Dla przykładu jeśli pasażer dokonał zapłaty za przejazd, podczas którego był uczestnikiem wypadku i doznał określonych szkód, to wówczas nie trzeba udowadniać winy kierującego, gdyż odpowiedzialność przewoźnika ukształtowana jest na zasadzie ryzyka. Natomiast w sytuacji gdy przewóz następował nieodpłatnie, to w razie zdarzenia komunikacyjnego, koniecznym będzie wykazanie winy kierującego pojazdem.

Pasażer w razie zajścia wypadku może domagać się odszkodowania z OC sprawcy szkody. Jeśli w wyniku zdarzenia doznał szkód związanych z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, poniósł koszty związane z leczeniem, niezbędną rehabilitacją może domagać się odszkodowania. Natomiast niezależnie od roszczenia odszkodowawczego przysługuje mu także prawo dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rekompensującą cierpienia psychiczne związane z wypadkiem. Jeszcze raz należy podkreślić, że uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przysługuje poszkodowanemu pasażerowi zawsze, niezależnie od tego czy i w jakich relacjach pozostaje z kierowcą pojazdu.

Ważne !

Pamiętaj, dochodząc swoich praw po wypadku, w którym doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie zapomnij sprawdzić czy właściciel pojazdu, którym podróżowałeś być może posiadał dobrowolne ubezpieczenie NNW. Jeżeli tak, to możesz się starać o dodatkowe odszkodowanie z tej polisy. Odszkodowanie z NNW jest niezależnym odszkodowanie i nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z OC sprawcy. W takie sytuacji możesz więc otrzymać dwa oddzielne odszkodowania.