Odszkodowanie ZUS. Ile wynosi procent uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy?

Od 1 kwietnia 2015 roku wzrosną kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej wypłacane przez ZUS.

odszkodowanie zus procent uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ogłosił w dniu 26 lutego 2015 roku obwieszczenie w sprawie podwyższenia kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku kwoty tytułem jednorazowego odszkodowania oraz kwoty za każdy procent uszczerbku na zdrowiu kształtować się będą w sposób następujący:

 • 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 68 102 zł, z tytułu odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 34 051 zł, z tytułu odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 68 102 zł, tytułem odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 68 102 zł, tytułem odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 13 242 zł, tytułem odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 34 051 zł, tytułem odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, który uległ wypadkowi, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Należy pamiętać, że przy ustaleniu wysokości odszkodowania, ZUS będzie przyjmował stawki obowiązujące w dniu wydania decyzji w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania.

Jak Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwoty jednorazowego odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent zarówno stałego, jak i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W odniesieniu do niektórych okolicznościach, które zostały wymienione w art.12 ust. 2-4 ustawy wypadkowej, wysokość jednorazowego odszkodowania może ulec stosownemu zwiększeniu. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku . Oznacza to, że kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz w roku, począwszy od 1 kwietnia danego roku i obowiązuje przez kolejnych 12 miesięcy, a więc do dnia 31 marca roku następnego.

W celu uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania niezbędny jest wniosek ubezpieczonego, który uległ wypadkowi lub uprawnionego członka rodziny. Za uprawnionych członków rodziny uznaje się:

 • małżonka,
 • dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,
 • rodziców, o ile: w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe lub ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony zmarłego.

Przyznanie lub odmowa prawa do tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, od której przysługuje odwołanie. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą ZUS wydaje w terminie 14 dni od:

 • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Link do strony internetowej ZUS - www.zus.pl

 

Tagi:ZUS procent uszczerbku na zdrowiu, ZUS Rzeszów, odszkodowanie ZUS, wypadek przy pracy, odszkodowanie za wypadek, ZUS tabela uszczerbku na zdrowiu