Jak otrzymać odszkodowanie od sprawcy wypadku, w sytuacji kiedy nie posiada on ważnego ubezpieczenia OC?

Sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia w dniu kolizji. Co z moim odszkodowaniem? Jak sprawdzić czy sprawca wypadku ma ważne OC?

Wypadki drogowe, w których sprawca zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nie należą wcale do rzadkości. Zdarza się, że wielu kierowców nie opłaca obowiązkowego ubezpieczenia OC, bądź też posiada nieważne dokumenty tego ubezpieczenia.

Jeśli wypadek komunikacyjny został spowodowany przez sprawcę nie posiadającego ubezpieczenia OC, przysługuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

sprawca wypadku bez OC

O czym musi pamiętać poszkodowany?

Poszkodowany, który stał się ofiarą wypadku, gdzie jego sprawca nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej OC powinien w szczególności:

  • zapisać dokładną datę oraz miejsce zdarzenia,
  • spisać numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, rodzaj pojazdu (np. model i markę),
  • spisać dane z nieważnej polis, jeżeli sprawca takową posiada,
  • spisać ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia.

Powyżej wymienione informacje są podstawowymi oraz niezbędnymi dowodami, pomagającymi ustalić sprawcę zdarzenia szkodowego. Musimy mieć świadomość, że pomimo szoku jaki spowodowany jest wypadkiem, powinniśmy podjąć wszelkie kroki, żeby w możliwie maksymalny sposób pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Pamiętaj! Jeżeli w wypadku, którykolwiek z jego uczestników, również pasażer, doznał obrażeń ciała, niezbędne jest wezwanie policji oraz karetki pogotowia.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić, czy sprawca ma aktualne ubezpieczenie OC. (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku)

Zgłoszenie roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to organ utworzony w celu ochrony roszczeń kierowców wobec niezidentyfikowanych bądź też nieubezpieczonych kierowców. Roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgłasza się za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeń, z którym można zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pamiętajmy, że zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Jakie są niezbędne dokumenty przy zgłoszeniu szkody do UFG?

Zgłaszając szkodę należy powinniśmy dostarczyć wszelkie dokumenty, uprawdopodobniające szkodę. Jeśli w wyniku zdarzenia nastąpiła szkoda na mieniu (tzw. szkoda rzeczowa np. w postaci uszkodzenia pojazdu), wówczas należy pamiętać o tym, że jeśli poszkodowany posiada dodatkowe ubezpieczenie AC to wówczas należy złożyć oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia. Posiadanie ubezpieczenia autocasco powoduje, że UFG nie zrekompensuje poszkodowanemu zniszczeń pojazdu (rekompensaty szkody rzeczowej), a jedynie dokona zwrotu różnicy w przypadku tzw. utraconych zniżek czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci pełne odszkodowanie jedynie w przypadku szkody na osobie (obrażenia ciała lub śmierć w wypadku).

Jak wygląda postępowanie likwidacyjne przed UFG?

Likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel do którego została zgłoszona szkoda. Następnie akta postępowania trafiają do samego UFG, gdzie po ocenie merytorycznej zapada decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Od decyzji UFG przysługuje odwołanie, a także złożenie sprawy do sądu.

UFG wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od przedstawienia mu akt szkody przez ubezpieczyciela. W wyjątkowych wypadkach, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, gdy nie jest możliwa wypłata odszkodowania w terminie 30 dni, UFG wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia wątpliwości.

 

Tagi: sprawca wypadku bez OC, brak OC wypadek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, odszkodowania Rzeszów, odszkodowanie od sprawcy wypadku bez polisy OC