Odszkodowanie za niewykryte przestępstwo

Padłeś ofiarą przestępstwa i poniosłeś z tym związaną szkodę? Wiedz, że nawet jeśli postępowanie w Twojej sprawie zostało umorzone, bądź sprawca nie został wykryty to i tak należy Ci się odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Prace na rzecz ochrony ofiar przestępstw podejmowane były w międzynarodowych strukturach takich jak Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

włamanie do samochodu niewykryte przestępstwo

W 1977 r. Rada Europy przyjęła rezolucję, która stała się podstawą Europejskiej konwencji o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r. Konwencja ujednolicała prawo państw członkowskich w zakresie prawnej regulacji pomocy pokrzywdzonym, a także regulowała problematykę kosztów ponoszonych przez pokrzywdzonych w związku z przestępstwem.

15 marca 2001 roku Rada Unii Europejskiej uchwaliła wiążącą państwa członkowskie Decyzję Ramową o pozycji ofiary w postępowaniu karnym. Dokument ten zalecał wprowadzenie do systemów praw krajowych podstawowych uprawnień pokrzywdzonych takich jak: prawo do czci, szacunku oraz prawo do ochrony.

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Rada UE uchwaliła dyrektywę dotyczącą kompensaty przysługującej ofiarom przestępstw. Decyzja ta nałożyła na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia systemu kompensacyjnego do dnia 1 lipca 2005 r. Natomiast dostosowanie prawa wewnętrznego do dyrektywy musiało nastąpić w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku (dz. U 2005 nr 169 poz.1415) określa tryb i zasady przyznawania kompensaty oraz warunki współpracy organów w Rzeczypospolitej Polskiej z organami innych państw członkowskich UE, właściwych w sprawach postępowania o dochodzenie odszkodowania. Ustawa przewiduje także pomoc ofiarom przestępstw nieumyślnych np. ofiarom wypadków drogowych.

Kompensata obejmuje jedynie:

  • utracone zarobki lub inne środki utrzymania;
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją;
  • koszty pogrzebu.

Maksymalna wysokość kompensaty to 12 000,00 złotych a przyznawana jest, jeśli przestępstwo popełnione zostało na terytorium RP na szkodę osoby mającej obywatelstwo polskie lub też obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE. Jest też roszczeniem posiłkowym, ponieważ w pierwszej kolejności winno się próbować egzekwować obowiązek naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa.

Odszkodowanie przyznaje się wtedy, gdy wszczęto postępowanie karne albo odmówiono jego wszczęcia z przyczyn:

  • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
  • gdy oskarżony zmarł;
  • gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;
  • gdy brak jest wymaganego zezwolenia na ściganie sprawcy czynu;
  • zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

Odszkodowanie nie może być przyznane gdy:

  • nie popełniono czynu zabronionego;
  • czyn nie stanowi przestępstwa;
  • społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
  • postępowanie karne co do tej samej osoby zostało zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
  • nie ma skargi oskarżyciela uprawnionego w sprawie.

Wniosek o zapłatę kompensaty w terminie dwóch lat od dnia popełnienia przestępstwa, osoba uprawniona składa do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania. Wniosek ten winien zachować wymogi pisma procesowego, a dodatkowo wskazać uprawdopodobnione okoliczności popełnienia przestępstwa oraz szkodę materialną spowodowaną przestępnym działaniem.

Sąd rozpoznaje wniosek stosując przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym (art. 8 ust. l ustawy). W wypadku, gdy wyznaczony jest w sądzie wydział do rozpoznawania spraw w tym trybie, należy go wskazać jako adresata wniosku. Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Regułą jest rozstrzygnięcie sprawy na posiedzeniu sądowym. Sąd może przed rozstrzygnięciem sprawy wysłuchać uczestników, zażądać od nich oświadczeń na piśmie, a ponadto może przesłuchać świadków i biegłych oraz w wypadku nieobecności uczestników, zażądać od osób, które nie są uczestnikami, złożenia wyjaśnień na piśmie.

Od postanowienia sądu orzekającego w przedmiocie kompensaty uczestnik ma prawo złożyć apelację (art. 518 k.p.c.). Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała sporządzenia uzasadnienia, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (art. 369 § 1 i 2 k.p.c.).

 

Tagi: odszkodowanie za niewykryte przestępstwo, niewykryty sprawca, odszkodowanie za włamanie, odszkodowanie za pobicie, kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów