Odszkodowania za błędy profesjonalistów (m.in. adwokatów, notariuszy, architektów, zarządców nieruchomości)

Jeżeli uważasz, że zostałeś poszkodowany w wyniku rażącego niedbalstwa osoby wykonującej profesjonalny zawód, sprawdź czego możesz się domagać.

Działalność profesjonalnych pełnomocników – np.: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, notariuszy oparta jest zawsze o umowę z klientem. Umowa ta może mieć różny charakter i nie ma wymogu stosowania wyłącznie formy pisemnej przy zlecaniu usługi profesjonalnemu pełnomocnikowi. Tym niemniej częstą praktyką jest zawieranie umów w formie pisemnej tak, by strony wzajemnie i w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wiedziały o zakresie wzajemnej współpracy, formach kontaktu oraz o sposobie ustalania wynagrodzenia. W tym miejscu warto wskazać, że umowa zawarta z pełnomocnikiem profesjonalistą jest umową starannego działania a nie umową rezultatu. Tym samym pełnomocnik ponosił będzie odpowiedzialność za zawinione działanie, a jego odpowiedzialność kształtować się będzie w oparciu o odpowiedzialność kontraktową (a więc wynikającą z umowy) oraz deliktową (za dokonanie czynu niedozwolonego).

błąd notariusza odszkodowanie

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, wynikającej z art. 417 k.c., koniecznym i niezbędnym do wykazania jest niewłaściwe oraz nienależyte wykonanie umowy łączącej klienta z profesjonalistą. W tej materii znajdować się będą wszelkie zaniedbania natury procesowej np.: zwłoka w wykonaniu określonej czynności, niezachowanie terminu zastrzeżonego dla określonej czynności procesowej, brak wniesienia we właściwym terminie środka odwoławczego. Takie działanie jest więc naruszeniem zobowiązania, jakie profesjonalista na siebie przyjął w rezultacie czego ukształtowana zostanie odpowiedzialność kontraktowa.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 grudnia 2004 roku (sygn. akt V CK 297/04) „należytą staranność wymaganą od adwokata i radcy przy wykonywaniu zobowiązań umownych trzeba oceniać przy uwzględnieniu zawodowego, profesjonalnego charakteru ich działalności. To samo można odnieść w pełni do doradcy podatkowego czy notariusza”.

W przypadku odpowiedzialności deliktowej, a więc za czyn niedozwolony i wynikającej z art., 415 k.c. można powiedzieć, że tego typu odpowiedzialność jest w praktyce bardzo rzadka. Delikt, a więc działanie niedozwolone jest wyrządzeniem komuś szkody w sposób świadomy i mający na celu umyślne pokrzywdzenie tej osoby. W tym przypadku można by mówić o delikcie np.: gdyby profesjonalista celowo wprowadził mocodawcę w błąd albo też reprezentował stronę w postępowaniu w taki sposób, by poniosła stratę bądź doznała uszczerbku majątkowego. /p>

Przy ocenie działania profesjonalisty należy na względzie mieć stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. ( sygn. II CSK 219/12), „adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności”. Zaprezentowany pogląd wyznacza więc sposób oceny polegający na tym, by przy analizie odpowiedzialności pełnomocnika brać pod uwagę to, czy faktycznie poprzez swoje działanie i zachowanie doprowadził do powstania zaniedbania skutkującego niekorzystnym zakończeniem sprawy.

Należy także wskazać, że celem ochrony interesów klientów profesjonalni pełnomocnicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, którego suma gwarancyjna uzależniona jest od uzgodnień danego samorządu zawodowego z określonym ubezpieczycielem.

 

Tagi: odszkodowanie za błędy notariusza, błąd w akcie notarialnym, pomyłka adwokata, radcy prawnego, błąd architekta, kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów