Jaki jest termin na wypłatę odszkodowania?

Sprawdź ile czasu ma towarzystwo ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania po wypadku z OC sprawcy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, jest zobowiązany poinformować o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Zgodnie zaś z treścią art. 817 k.c., zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, czyli kwoty uznanej przez ubezpieczyciela do wypłaty osobie poszkodowanej.

Jaki termin na wypłatę odszkodowania

Gdyby jednak w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, ktorą się konieczne do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie i zastosowanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Jednak bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie może odmówić przyjęcia kwoty bezspornej. Jednakże jej przyjęcie nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.

Należy pamiętać, że dochodzenie tych roszczeń nie będzie możliwe w sytuacji kiedy podpiszemy z ubezpieczycielem ugodę, która jest swego rodzaju umową, a jej postanowienia wiążą obie strony. Powstrzymanie się lub zwłoka ubezpieczyciela w realizacji wypłaty świadczenia, czyni uzasadnionym zarzut nienależytego wykonania zobowiązania, co z kolei powoduje powstanie obowiązku naprawienia wynikłej z tego szkody, tj. zapłaty odsetek za zwłokę.

Zgodnie z art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), w przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możliwość powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisji Nadzoru Finansowego, która zastosuje wówczas przewidziane prawem środki nadzorcze.

 

Tagi: Termin na wypłatę odszkodowania, pomoc prawna poszkodowanym, Rzeszów, dobry adwokat, odszkodowanie, OC sprawcy, termin likwidacji szkody